Chuyển Dữ liệu từ UCI

machine-learning

#1

Bạn ơi cho mình hỏi: Làm thế nào để chuyển từ tập dữ liệu (Nguồn từ UCI, https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php) thành tệp bảng dữ liệu (số phần tử, thuộc tính của nó). Viết Code bằng C#.