Chọn bài toán cho dữ liệu

machine-learning

#1

_Hi mọi người _ Mình vừa mới tiếp cận đến ML chưa lâu và gặp dữ liệu như thế này :

  • các feature là các vector gốm 30 biến số
  • các label là các vector gồm 42 biến số và tập dữ liệu hơn 1000 feature -label .

Với dữ liệu như thế này mình nên sử dụng mô hình gì và vì sao ạ . Em cảm ơn .


#2

Bạn thử sử dụng SVM nhé