Câu hỏi về period parameter trong hàm train() của phần Gradient descent - mxnet

deep-learning

#1

Xin chào! Mình đang có thắc mắc ở phần này, period được đặt ra với mục đích gì, và liệu có những parameter nào liên quan trong những bài tập/thư viện khác. Bạn nào đã đi qua có thể cho mình xin ý kiến được ko? Cám ơn mọi người!

Mình gửi kèm link và hình ảnh tài liệu:

https://gluon.mxnet.io/chapter06_optimization/gd-sgd-scratch.html