Cách sử dụng Google Colab cho competition

aivivn

#1
  1. Bạn truy cập trang web: https://colab.research.google.com/notebooks/gpu.ipynb

  2. Bạn chọn New Python 3 notebook ( hoặc New Python 2 notebook)

  3. Giả sử chúng ta có link data của cuộc thi được lưu trên google drive là: https://drive.google.com/uc?id=1Oy97raL_Esgnb1XBmFV1FPx-8AyvScHx

Chúng ta sẽ run một số command để có thể download dữ liệu này về notebook của chúng ta.

!apt update && apt install -y libsm6 libxext6
!pip install gdown
!gdown https://drive.google.com/uc?id=1Oy97raL_Esgnb1XBmFV1FPx-8AyvScHx

  1. Tiến hành kiểm tra dữ liệu

  2. Giả sử sau quá trình training, chúng ta có 1 model, từ đó tạo file để submit và bạn muốn mount về drive của bạn ( để sau đó down về và upload lên aivivn)


Giới thiệu trang web AIviVN