Biểu diễn pyplot LogisticRegression

machine-learning

#1

Em có w_1 VÀ w_2 như thế này thì làm sao để biểu diễn dữ liệu trên pyplot được ạ scikit-learns solution: w_1 = [ 0.78504929 0.72425979 -0.07407331 -1.56628263 -0.37396547 -1.73925246] w_0 = [ 2.04858044 -3.07011339 -0.98027402 -3.95341391]