benchmark score


#1

Mình đang học về Logistic regression ( sklearn.linear_model) và muốn hỏi làm cách nào để chọn các hệ số :“solver” và “C” để đạt được kết quả tốt nhất? Cảm ơn!


#2

Muốn tìm được tối ưu thì phải thử.

Hình như trong sklearn có hỗ trợ hàm tìm kiếm các hyperparams tối ưu hay sao ấy. Check lib xem nó support ko?

Nếu ko có nhiều thuật toán search: random search, grid search, bayesian optimization, …

https://towardsdatascience.com/logistic-regression-model-tuning-with-scikit-learn-part-1-425142e01af5