Bài tập 2 phần 8.3: Mô hình ngôn ngữ và tập dữ liệu


#1

Ở bài tập 2: Hãy xem lại các ước lượng xác suất đã qua làm mượt. Tại sao chúng không chính xác? Có ai giải thích giúp mình điều này không? Cám ơn nhiều.