[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Probability của dự đoán

distribution

#1

Không biết là các team đứng đầu có thấy vấn đề này giống em không? Các model điểm cao hơn đều đưa ra dự đoán “an toàn”, tức là probability thấp hoặc rất thấp cho class=1. Còn các model predict với probability cao hơn sẽ có điểm số trên LB thấp hơn dù cross validation ở local tốt hơn


[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] #15 Solution (27/02) , 0.296 Gini Score