[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Metric Gini coefficient được tính theo công thức nào?

metric
kalapa

#1

Có ai có thể explain giúp e về cách đánh giá mô hình ở đây không ạ?


#2

Hi Nam,

Các mô hình phân loại thường sẽ dùng F1-score hoặc ROC-AUC score. Tuy nhiên trong lĩnh vực tài chính ngân hàng GINI score phổ biến hơn nhiều. Bạn có thể tính GINI = 2 * ROC_AUC - 1

Nguồn tham khảo: https://staesthetic.wordpress.com/2014/04/14/gini-roc-auc-and-accuracy/


#3

cảm ơn bạn. Thông tin giải thích rất dễ hiểu.