[AIVIVN-Face Recognition] 4th solution

aivivn_face_recognition

#1

Mình xin chia sẻ source code và solution cho cuộc thi nhận dạng người nổi tiếng.


#2
Chaò bạn, bạn cho mình hỏi trong code của bạn share có mục tên là "gen_emb.py" trong đó có import face_embedding thì thư viện này do bạn tạo ra hay bạn cài từ nguồn khác vậy ạ?

Tổng kết cuộc thi 'Nhận diện người nổi tiếng' trên AIviVN
#3

FIle đó ở trong insightface, bạn clone insightface về, tải model theo link https://github.com/deepinsight/insightface/wiki/Model-Zoo, rồi chạy file sinh embedding là được nhé