[AIVIVN-bandwidth_prediction] 2nd place solution

bandwidth_prediction

#1

Chào mọi người,

Mình xin chia sẽ baseline cho bài này. Mình đã sử dụng các model như Linear Regression, Gradient Boosting Regressor, FNN, FBProphet. Vì không có thời gian, cũng như hạn chế về tài nguyên CPU nên mình chỉ dừng lại ở việc dùng model có kết quả tốt nhất đó là FNN.

Với FNN mình chuyển 1 bài dạng time-series thành 1 bài toán regression FNN bằng việc tạo ra các điểm dữ liệu liên quan ở input feature.

 • HOUR_ID:
 • ZONE_CODE: with Label Encoder
 • DayOfWeek: Day of week
 • DayOfMonth: Day of month
 • DayOfYear: Day of year
 • Before2Month: Data collected from the last 2 months
 • Before1Month: Data collected from the last previous months
 • Before3Week: Data collected from the last 3 weeks
 • Before2Week: Data collected from the last 2 weeks
 • Before1Week: Data collected from the last week

Vì thời gian yêu cầu dự đoán trong vòng 1 tháng, khoảng thời gian khá dài. Nên mình sử dụng ngoại suy từ dữ liệu train. Mình predict trước 1 tuần. rồi dùng dữ liệu predict đó để bổ sung input feature cho dự đoán tuần tiếp theo. Kết quả đạt được:

 • Using FNN - Feed Forward Neural Network (LR/GBR): public score: 79.71 - private score: 79.52
 • Using FB Prophet: Fail

Chi tiết các bạn xem ở đây: PredictTrafficOfServer


Tổng kết cuộc thi “Dự đoán lưu lượng server" trên AIviVN