[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 3rd place solution

bandwidth_prediction

#1

Giới thiệu:

Một công ty cung cấp nền tảng giải trí cho phép user sử dụng các dịch vụ music, video, live stream, chat, … Hệ thống công ty chia thành các zone theo khu vực địa lý. Để đáp ứng số lượng user ngày càng tăng, công ty muốn dự đoán được tổng bandwidth của mỗi server và số lượng tối đa user truy cập đồng thời vào server trong vòng một tháng tiếp theo để lên kế hoạch hoạt động.

Dữ liệu:

Dữ liệu được mô tả trong tập train.csv

UPDATE_TIME,ZONE_CODE,HOUR_ID,BANDWIDTH_TOTAL,MAX_USER
2017-10-01,ZONE01,0,16096.71031272728,212415.0
2017-10-01,ZONE01,1,9374.20790727273,166362.0
2017-10-01,ZONE01,2,5606.225750000003,146370.0
2017-10-01,ZONE01,3,4155.654660909094,141270.0
2017-10-01,ZONE01,4,3253.9785936363623,139689.0
 • UPDATE_TIME: ngày thực hiện lấy dữ liệu
 • HOUR_ID: giờ thực hiện lấy dữ liệu
 • ZONE_CODE: mã khu vực
 • BANDWIDTH_TOTAL: tổng băng thông truy cập tương ứng trong vòng 1 giờ
 • MAX_USER: số user truy cập đồng thời tối đa trong vòng 1 giờ (là một số tự nhiên)

Trong đó UPDATE_TIME, HOUR_ID, ZONE_CODE được định nghĩa như trên, id là mã số tương ứng cho file nộp bài. Các đội chơi cần dự đoán BANDWIDTH_TOTAL, và MAX_USER cho mỗi dòng.

Metrics đánh giá

SMAPE = \frac{100\%}{N}\sum_{t=1}^{N}\frac{|F_t - A_t|}{|F_t| +|A_t|}

Với A_t là giá trị thực còn F_t là giá trị dự đoán. Mình có code lại metric trong bài của mình:

import numpy as np
def mean_absolute_percentage_error(a, b): 
  a = np.array(a)
  b = np.array(b)
  mask = a != 0
  return (np.abs(a - b)/a)[mask].mean()*100

def smape(a, b): 
  a = np.array(a)
  b = np.array(b)
  mask = a != 0
  return (np.abs(a - b)/(np.abs(a)+np.abs(b)))[mask].mean()*100

Xử lý dữ liệu:

Load dữ liệu:

train_df = pd.read_csv('train.csv')
test_df = pd.read_csv('test_id.csv')
sub = pd.read_csv('sample_submission.csv')

Ở Contest trước có sự trùng lặp dữ liệu nên mình tiến hành loại bỏ những dữ liệu trùng lặp.

#Drop duplicates and set time index
train_df.drop_duplicates(inplace=True)
train_df['DATE_TIME'] = train_df['UPDATE_TIME'] + ' ' + (train_df['HOUR_ID'].astype(str)) + ':00:00'
train_df['DATE_TIME'] = pd.to_datetime(train_df['DATE_TIME'])
train_df.set_index('DATE_TIME',inplace=True)

Ngoài ra, để tránh missing dữ liệu, mình tiến hành fill missing value. Bước đầu tiên mình viết 1 hàm tạo time đầy đủ với start là ngày đầu tiên và end là ngày cuối cùng

def generate_date_time_series(d):
  start = d[0]
  end = d[1]
  step = datetime.timedelta(hours=1)

  result = []

  while start < end:
    result.append(start.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
    start += step
  result.append(d[1])
  return result

Với mỗi ZoneName mình tiến hành fill missing value cho BANDWIDTH, về MAX_USER mình sẽ xử lý cách khác. Mỗi vị trí bị thiếu sẽ được điền bằng trung bình giá trị tại 4 ngày trước. Ở đây mình có set Nlog=True để chuẩn hóa dữ liệu về dạng log(N). Để tránh bị lỗi log(0) mình replace những giá trị bằng 0 bằng 0.000003 (đây là giá trị nhỏ hơn giá trị min của BANDWIDTH của bài trước). Các bạn có thể thay thế hàm np.log bằng np.log1p mà không cần quan tâm tới giá trị 0.

t1 = generate_date_time_series(train_df[train_df['ZONE_CODE'] == name].index[[0,-1]])
SERVER = train_df[train_df['ZONE_CODE'] == name]
x = pd.DataFrame({'DATE_TIME':t1,'BANDWIDTH_TOTAL':np.nan, 'MAX_USER':np.nan})
x['DATE_TIME'] = pd.to_datetime(x['DATE_TIME'])
x.set_index('DATE_TIME',inplace=True)

df = pd.concat([SERVER[['BANDWIDTH_TOTAL','MAX_USER']],x])
df1 = df[~df.index.duplicated(keep='first')]
df1.sort_index(inplace=True)
if Nlog:
  df1.replace(0,0.000003,inplace=True)

TIMESERIAL = df1['BANDWIDTH_TOTAL'].values.copy()
xx = np.argwhere(np.isnan(TIMESERIAL)).flatten()
for i in xx:
  TIMESERIAL[i] = np.nanmean([ TIMESERIAL[i-24*j] for j in range(1,4)])
if Nlog:
  TIMESERIAL = np.log(TIMESERIAL)

Xây dựng dữ liệu training cho BANDWIDTH:

Mình dùng 2 cách để xây dựng dữ liệu training:

 • Cách 1: Cho chuỗi thời gian seq, với mỗi giá trị y = seq_t mình chọn xseq_{t-1 - n\_steps} đến seq_{t-1}.
 • Cách 2: Cho chuỗi thời gian seq, với mỗi giá trị y = seq_t mình chọn x bao gồm các giá trị của giờ đó những ngày hôm trước cùng với mean,min,max của các giá trị đó. Ngoài ra mình còn thêm vào 24 giá trị gần nhất.
def split_1(sequence, n_steps):
  X, y = list(), list()
  for i in range(len(sequence)):
    end_ix = i + n_steps
    if end_ix > len(sequence)-1:
      break
    seq_x, seq_y = sequence[i:end_ix], sequence[end_ix]
    X.append(seq_x)
    y.append(seq_y)
  
  return np.array(X), np.array(y)

def split_2(sequence, n_steps):
  a = list(sequence)
  X,y = list(), list()
  for i in reversed(range(len(a))):
    if i == n_steps-1:
      break
    seq_y = a[i]
    seq_x = a[i-n_steps:i:24] + a[i-24:i] \
        +[np.mean(a[i-n_steps:i:24]),
         np.min(a[i-n_steps:i:24]),
         np.max(a[i-n_steps:i:24])]
    X.append(seq_x)
    y.append(seq_y)
  return np.array(X), np.array(y)

Mô hình dự đoán BANDWIDTH

Cũng như 2 bạn Rank 1,2. Mình cũng chọn Linear Regression, và cụ thể hơn là Ridge

from sklearn.linear_model import Ridge
Nlog=True
def model_1(TIMESERIAL):
  
  train,test = TIMESERIAL[:-24*31],TIMESERIAL[-24*31:]
  n_steps = 24*31
  X, y = split_1(TIMESERIAL,n_steps)
  X_train = X
  y_train = y
  
  model = Ridge()
  model.fit(X_train, y_train)
  pred = model.predict(X_train)
  if Nlog:
    y_train = np.exp(y_train)
    pred = np.exp(pred)
  print(smape(y_train,pred))
  
  bw_pred = []
  for i in range(24*31):
    seq = TIMESERIAL[-n_steps:]
    yhat = model.predict(np.array([seq]))
    TIMESERIAL = np.append(TIMESERIAL,yhat[0])
    bw_pred.append(yhat[0])
  if Nlog:
    bw_pred = np.exp(bw_pred)
    
  return bw_pred

def model_2(TIMESERIAL):
  
  train,test = TIMESERIAL[:-24*31],TIMESERIAL[-24*31:]
  n_steps = 24*31
  X, y = split_2(TIMESERIAL,n_steps)
  X_train = X
  y_train = y
  
  model = Ridge()
  model.fit(X_train, y_train)
  pred = model.predict(X_train)
  if Nlog:
    y_train = np.exp(y_train)
    pred = np.exp(pred)
  print(smape(y_train,pred))
  
  bw_pred = []
  for j in range(24*31):
    i = len(TIMESERIAL)
    seq = np.append(TIMESERIAL[i-n_steps:i:24],TIMESERIAL[i-24:i])
    seq = np.append(seq,np.array([np.mean(TIMESERIAL[i-n_steps:i:24]),
         np.min(TIMESERIAL[i-n_steps:i:24]),
         np.max(TIMESERIAL[i-n_steps:i:24])]
      ))
    yhat = model.predict(np.array([seq]))
    TIMESERIAL = np.append(TIMESERIAL,yhat[0])
    bw_pred.append(yhat[0])
  if Nlog:
    bw_pred = np.exp(bw_pred)
    
  return bw_pred

Mình train và predict cho từng ZONENAME và kết hợp 2 model lại với nhau theo trọng số [0.67, 0.33]

bw_pred_1 = model_1(TIMESERIAL)
bw_pred_2 = model_2(TIMESERIAL)
bw_pred = bw_pred_1*0.67 + bw_pred_2*0.33

Dự đoán MAX_USER

Về MAX_USER mình không dự đoán mà chỉ lấy giá trị của ngày cuối cùng (đầy đủ 24 giá trị) làm kết quả.

list_df_2 = []
for idx,name in enumerate(test_df['ZONE_CODE'].unique()):
  print(idx,name)
  t = pd.DataFrame(train_df[train_df['ZONE_CODE']==name].groupby(['UPDATE_TIME']).size(),columns = ['num_hours'])
  t2 = train_df[(train_df['ZONE_CODE']==name)&(train_df['UPDATE_TIME']==t[t['num_hours']==24].index[-1])]
  list_df_2.append(t2)
mu_df = pd.concat(list_df_2)[['ZONE_CODE','HOUR_ID','MAX_USER']] 
mu_df.head()

Kết luận

Mình chỉ xử lý dữ liệu cơ bản, chưa xử lý nhiễu cũng như feature engineering nên kết quả không được cao. Các bạn có thể dùng các kỹ thuật xử lý mà hai bạn còn lại trình bày để tối ưu kết quả.

Link bài viết gốc

Source code đầy đủ của mình tại đây