[12/02/2020 21:05] tiếp tục series reinforcement learning với team AI camp tại . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1115314792259260
tiếp tục series reinforcement learning với team AI camp tại Quy Nhơn

Link bài viết gốc : https://www.facebook.com/QNAICommunity/posts/176477823998645


#2

Bác nào từng traning thử thằng này chưa ạ? Tốc độ đánh nó có tương đương đc bằng ng k?