[12/01/2020 03:06] Em chào mọi người ạ. Hiện tại em đang tìm . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1113977162393023
Em chào mọi người ạ. Hiện tại em đang tìm cách chạy model train bằng pytorch trên C++, em có tìm thấy ONNX và Caffe2 nhưng em không biết convert sang format nào và dùng cách nào để chạy trên C++. Mong mọi người giúp đỡ. Em xin cảm ơn ạ.


#2

bạn tìm hiểu torchscript nhé


#3

bạn dùng libtorch là đơn giản nhất, serialize model pytorch dùng torchjit rồi sử dụng c api để infer