[11/30/2020 22:12] Chào mọi người e đang học ML ạ. E có . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1113609319096474
Chào mọi người e đang học ML ạ. E có 1 bài tập là mình có 1 tập dữ liệu yêu cầu xử lý tập dữ liệu bằng phương pháp cây quyết định. Trong tập dữ liệu ở phần nhãn có kiểu chuỗi, e chạy thì gặp lỗi như bên dưới mong mọi người giúp đỡ ạ.


#2

E cần chuyển chuỗi về kiểu numeric nhé, có 2 cách chính là One-Hot-Encoding and Label-Encoder, e tham khảo ở đây nhé: https://towardsdatascience.com/categorical-encoding-using-label-encoding-and-one-hot-encoder-911ef77fb5bd