[05/05/2020 21:10] [MultitaskLearning - Deep Learning] Phương pháp Học đa nhiệm vụ . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_951718228618918
:tada::tada::tada:[MultitaskLearning - Deep Learning]:tada::tada::tada: :fire: Phương pháp Học đa nhiệm vụ theo kiến trúc multi-branch​:fire:

:arrow_right: Ở bài trước chúng ta đã được học về multitask learning trong trường hợp các tác vụ có chung đặc trưng phân loại.

:arrow_right: Trong trường hợp các tác vụ không chia sẻ đặc trưng, kiến trúc multi-branch có performance tốt hơn so với kiến trúc multi-label (sử dụng chung feature extractor là một mạng deep CNN).

:arrow_right: Sự khác biệt giữa multi-branch và multi-label là như thế nào?

:arrow_right: Trường hợp nào nên sử dụng học đa nhiệm vụ theo kiến trúc multi-branch.

:arrow_right:Một bài diễn thuyết tại hội nghị nổi tiếng về Computer vision ICCV 2019 tại seoul. Tác giả sử dụng học đa nhiệm vụ trong nhiều tác vụ như dự báo face, age, gender và chuẩn đoán khối u.

:arrow_right: Trong bài này chúng ta sẽ thực hành huấn luyện một mô hình multitask learning trong dự báo đồng thời face, age, gender sử dụng kiến trúc multi-branch.

https://phamdinhkhanh.github.io/2020/05/05/MultitaskLearning_MultiBranch.html