[05/05/2020 20:54] Mọi nẻo đường của cộng đồng AI/ML trên toàn thế . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_951698985287509
Mọi nẻo đường của cộng đồng AI/ML trên toàn thế giới tuần trước có lẽ đều hướng về ICLR Conference 2020. Ban đầu hội nghị nổi tiếng này dự định làm ở Ethiopia nhưng vì Corona nên chuyển sang 100% online. Hôm qua họ đã public toàn bộ videos, paper proceedings của hội nghị. Đặc biệt mỗi paper đều có video đi kèm, dài khoảng 5min, để giải thích ngắn gọn về nó. Bạn cũng có thể visulize tất cả papers dưới dạng graph, dựa trên độ similarity của chúng. Happy reading ^^ https://iclr.cc/virtual_2020/index.html