Learning to Segment Every Thing [SOTA] (2)
Finding Tiny Faces in the Wild with Generative Adversarial Network [SOTA] (2)
BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding [SOTA] (1)
YOLOv3: An Incremental Improvement [SOTA] (1)
Ý nghĩa ký hiệu ; trong xác suất [NLP] (3)
[Hỏi/Đáp] Cải thiện độ chính xác cho bài toán phân loại ảnh [Computer Vision] (4)
Tổng kết cuộc thi “Dự đoán lưu lượng server" trên AIviVN [AIviVN] (1)
Cần tư vấn PC deep learning tầm 100tr [Questions] (8)
Hỏi về nâng cấp cấu hình máy train DL [Questions] (2)
[Laptop] Mua laptop cho sinh viên muốn học về Machine Learning [Questions] (5)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 8th place solution [Data Science] (1)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 7th place solution - NN [AIviVN] (1)
Thắc mắc về pre-trained weights trong Transfer learning ? [Questions] (3)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 3rd place solution [AIviVN] (2)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 2nd place solution [AIviVN] (1)
Tuyển gấp ML research assistant (trợ lý nghiên cứu) lương 8 đến 10 triệu. Có kiến thức về time series là lợi thế. Làm việc tại nhà. Thời gian tự chọn. Phù hợp cho sinh viên, nghiên cứu sinh, và ngưòi đi làm muốn kếm thêm thu nhập [Jobs/Events] (2)
[Hỏi-Đáp] Lỗi khi sử dụng flask để deploy model [Questions] (1)
Thảo luận về quá trình debug 1 mạng deep learning [Questions] (8)
Release bộ kết quả sau thi [Questions] (2)
Chọn bài toán cho dữ liệu [Questions] (2)
Bài toán object detection [Questions] (5)
AI Engineer tại Osaka [Jobs/Events] (2)
[Deeplearning][GPU] Các môi trường LAB để chạy deep learning [Questions] (9)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 [Computer Vision] (6)
Hỏi Đáp: Việt Nam mình có nên áp dụng cái này không? [Questions] (1)
Computer vision tại Hà Nội [Jobs/Events] (5)
Vietnam AI Grand Challenge - Hackathon về AI với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40.000 USD [General] (1)
ML, AI, Bigdata tại Cầu Giấy [Jobs/Events] (2)
Chuyên viên Phân tích dữ liệu tại MobiFone tại Hà Nội [Jobs/Events] (1)
Linear Regression [Questions] (15)