Mô hình trong Speech2Text cho tiếng việt [Questions] (5)
Loại bỏ noise trong 1 đoạn speech audio [NLP] (3)
Sử dụng thư viện Thread building blocks trong OpenCV C++ [Computer Vision] (1)
Training data real-time [Questions] (2)
Tách các từ trong một đoạn âm thanh [Questions] (3)
Speaker recognition trong 1 đoạn audio [NLP] (4)
Nên sử dụng nền tảng nào để phát triển một dự án ML ? [Questions] (1)
Lỗi khi dùng Keras - LabelEncoder [NLP] (3)
[HBLAB] Tuyển thực tập sinh AI (Computer Vision) [Jobs/Events] (1)
Java command failed khi sử dụng Stanford Log-linear Part-Of-Speech Tagger [NLP] (1)
Trở thành một data science [General] (2)
[cần tư vấn] mua máy trạm - Workstation mua hay build [Questions] (8)
Deferred-Acceptance Algorithm và bài toán hôn nhân bền vững [General] (3)
Tuyển Thực Tập Sinh AI/Machine Learning IoT [Jobs/Events] (2)
Visualizing feature layers [Computer Vision] (5)
Chèn văn bản vào ảnh [Computer Vision] (2)
[HN] HBLAB tuyển AI Specilaist - AI Engineer - AI Intern (Image Procession/OCR/Face Recognition) [Jobs/Events] (1)
Lỗi RunTimeError: Expected hidden[0] size is but got [NLP] (1)
[Data Science][1] A tour on now.vn [Data Science] (7)
Khái niệm về FST, WFST [Questions] (1)
Viết engine phân loại hình ảnh bằng neural network một cách dễ dàng (Python + Tensorflow) [Computer Vision] (15)
CNN Model cho nhận diện cầu thủ [Computer Vision] (8)
Cross browsers, Cross devices [Questions] (1)
Lỗi khi nộp bài [AIviVN] (6)
Lỗi "NumRowError" khi nộp bài [Questions] (2)
Giới thiệu thư viện cho bài toán xây dựng hệ gợi ý [General] (1)
Về Embedding trong tóm tắt văn bản [NLP] (2)
Giải quyết bài toán Web layout [Computer Vision] (3)
[AIviVN_bandwidth_prediction] Baseline with moving average [AIviVN] (1)
Nhận diện biển số xe Việt Nam [Computer Vision] (3)