Xin bộ dữ liệu Training và Testing - Phân loại văn bản tiếng Việt [Questions] (3)
Dự đoán lưu lượng của mạng 4G [Data Science] (2)
Object detection : YOLO [Computer Vision] (7)
[NLP] - Thuật toán hoặc cách phân loại câu sau khi khảo sát? [NLP] (1)
Giải pháp ghép hình chụp gối đầu khi có scroolbar [Questions] (3)
Xây dựng mô hình phát hiện ngôn ngữ lập trình sử dụng Fasttext [NLP] (3)
Thắc mắc về pre-trained weights trong Transfer learning ? [Questions] (2)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 ) [Computer Vision] (36)
[Jupyter Notebook] Hỏi cách dùng GPU [General] (5)
Tại sao phải sử dụng 1 lớp ReLU sau lớp Convolution trong CNN? [Questions] (2)
From Engineer to Researcher [General] (6)
Thắc mắc về computer vision và machine learning cho robotics [Questions] (1)
Nhờ mọi người giúp đỡ một chút về code python [Questions] (3)
Recommend keyword cho search engine [Questions] (3)
Gán nhãn data cho bài toán NER trong NLP [Questions] (5)
[Cần tư vấn] RTX 2060 vs GTX 1070Ti thì con nào đáng mua hơn ? [Questions] (1)
Tuyển Managing Director cho mảng Robot/AI [Jobs/Events] (1)
Xây dựng mạng CNN với tensorflow và keras [Programming] (9)
Style Transfer (tutorial) [Computer Vision] (1)
Siamese Neural Networks [Questions] (2)
Hướng dẫn Tensorflow [Questions] (4)
Dữ liệu của Mai Hoàn [Datasets] (1)
Không cần bằng dữ liệu khi train yolo ? [Questions] (1)
Fine-grained method với Car Recognition? [Questions] (1)
Kiến trúc các mạng CNN nổi tiếng - Phần 1 (Alex, LeNet, Inception, VGG ...) [Computer Vision] (12)
Ai đã từng train model SSD (single shot multibox) chưa ạ ? [Computer Vision] (3)
Thuật toán Visualize Filter (tutorial) [Computer Vision] (1)
Decision tree (Regression) và thuật toán CART [Questions] (3)
Share code tối ưu memory trong pandas [Data Science] (7)
[Kaggle] Load lượng lớn dữ liệu [Questions] (4)