Questions

Các câu hỏi đều phải được đặt vào chuyên mục này. Khi các thảo luận đủ sâu, câu hỏi sẽ được admin chuyển về chuyên mục tương ứng.

Computer Vision

Thảo luận các bài toán xử lý dữ liệu ảnh và video

NLP

Thảo luận các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Big Data

Thảo luận các vấn đề liên quan đến dữ liệu lớn

Data Science

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Khoa học dữ liệu

Math

Đại số, Giải tích, Xác suất, Thống kê, Tối ưu

Programming

Thảo luận các vấn đề liên quan tới lập trình, cài đặt

Datasets

Chia sẻ các bộ dữ liệu chuẩn

Reinforcement Learning

Thảo luận các bài toán học củng cố/học tăng cường

Recommendation System

Thảo luận các bài toán hệ thống gợi ý

Scholarships

Chia sẻ các cơ hội học bổng

Jobs/Events

Thông tin tuyển dụng và sự kiện

General

Thảo luận các vấn đề chung

Site Feedback

Discussion about this site, its organization, how it works, and how we can improve it.

AIviVN

Chào các bạn,