Uncategorized


Việc dịch các cuốn sách Machine Learning kinh điển ra tiếng Việt (5)
[Zalo 2019] Hit song prediction (1)
Một vài nghi vấn về "Viện Ứng Dụng Toán Học/Big Data/Data Analytics/Data Mining" (3)
Thuật toán detect object-dlib (20)
[Hỏi đáp] CNN và recursive CNN (1)
[HỎI đáp- HELP] checkpoints trên jupyter notebook (3)
Tạm gọi: Bảng xếp hạng (việc yêu của) thành viên (6)