Recommendation System


Giới thiệu chuyên mục Recommendation System (1)
Hệ thống gợi ý điểm đến của Grab (4)
Gợi ý người dùng ảnh ưng ý nhất (5)
Recsys đơn giản bằng 10 dòng code (1)
Cần bao nhiêu data là đủ để train model theo hướng hành vi người dùng ? (3)