Questions


[cần tư vấn] mua máy trạm - Workstation mua hay build (8)
Khái niệm về FST, WFST (1)
Cross browsers, Cross devices (1)
Lỗi "NumRowError" khi nộp bài (2)
Xử lí tiếng Việt trong python (2)
Thắc mắc về Single Shot MultiBox Detector (1)
Google search hoạt động như thế nào? (4)
Transfer learning với đầu vào kích thước X*X*Y với Y>3 (4)
Hỏi về phương pháp & mô hình phân tích các thuộc tính từ chuỗi (1)
Thắc mắc về Deconvolutional layer (7)
Name_entity_recognition (2)
Cần tư vấn PC deep learning tầm 100tr (8)
Hỏi về nâng cấp cấu hình máy train DL (2)
[Laptop] Mua laptop cho sinh viên muốn học về Machine Learning (5)
Thắc mắc về pre-trained weights trong Transfer learning ? (3)
[Hỏi-Đáp] Lỗi khi sử dụng flask để deploy model (1)
Thảo luận về quá trình debug 1 mạng deep learning (8)
Release bộ kết quả sau thi (2)
Chọn bài toán cho dữ liệu (2)
Bài toán object detection (5)
[Deeplearning][GPU] Các môi trường LAB để chạy deep learning (9)
Linear Regression (15)
[Cần tư vấn GPU Servers] (8)
Sử dụng thực thể định danh (named entity) để cải thiện chất lượng dịch máy (1)
Hỏi về loss function cho classification và bounding box regression cho bài toán Pedestrian Detection (1)
[Hỏi đáp] Exploratory Data Analysis - Hỏi về quá trình Data Exploration và Feature Engineering (3)
Hỏi về giải pháp phân loại ảnh (6)
Tương lai Machine Learning trên trình duyệt có phát triển không? (2)
Ứng dụng NLP để giải quyết bài toán điều khiển thiết bị android bằng giọng nói (4)
Hỏi về phỏng vấn thực tập AI (4)