Questions


Loại bỏ các kí tự lặp lại trong từ tiếng anh (3)
Xử lí missing labels trong bài toán Multi-task Learning (1)
Sự khác biệt giữa mạng thần kinh thông thường và mạng thần kinh sâu Deep neuron network (4)
Xử lý dữ liệu Biển báo giao thông (1)
weight và bias trong fully-connected layer (5)
Hỏi nguyên nhân ảnh bị nhận dạng sai (2)
Pattern Exists in Machine Learning (1)
[Q] Scaled Conjugate Gradient (1)
Lỗi khi dùng cross_val_score (3)
Face Recognition - Tìm kiếm khuôn mặt nhanh nhất (3)
Tại sao trong quá trình deconvolution lại có xuất hiện convolution (decoder nets) (1)
Hỏi về laptop (Mac/Window) (2)
Bài toán object detection (6)
Hàm kích hoạt trong CNN (4)
Lỗi chạy MXNet trên GPU (1)
Cách chạy GPU trên keras? (4)
Cơ hội tìm việc ML/AI cho vị trí làm việc về các sensors từ điện thoại ở Việt Nam. (2)
Reshape MFCC làm input cho 1D CNN (1)
Thắc mắc về lớp kết nối đầy đủ và giá trị accuracy (2)
Thắc mắc mô hình CNN cho phân loại văn bản (11)
Training trên Google Colab quá lâu (4)
SVD-Singular Value Decomposition rút trích đặc trưng cho văn bản (1)
Cách nhận biết mô hình overfit (3)
Giải đáp thắc mắc về NER (2)
Tìm phương pháp so sánh 2 vector khuôn mặt bằng deep learning (6)
Cải thiện chất lượng mô hình CNN (9)
Mô hình mạng thần kinh sâu hay mô hình mạng thần kinh thường (8)
Phân loại văn bản theo chủ đề (3)
Word embedding cho bài toán phân loại văn bản (13)
Tại sao phải sử dụng 1 lớp ReLU sau lớp Convolution trong CNN? (6)