Questions


Cần lời khuyên về cách email cho giáo sư để nhận được thư nhập học (1)
Tìm kiếm đối tượng trong video dựa trên ảnh cho trước (1)
Nhận biển số xe (3)
Tiền xử lý dữ liệu Reddit Comment (1)
[Cần tư vấn GPU Servers] (7)
Hỏi site dạy ML hay DL kiểu thực hành (3)
Mô hình nào phù hợp cho bài toán về time-series (1)
Hỏi về Speech to Text (4)
Bài toán speech to text và text to speech (1)
Hỏi về ký hiệu toán học trong sách Machine Learning Cơ bản (3)
Gán nhãn lại dưc liệu training (2)
Dataset cho emoji recognize (3)
Việc downsample một image dùng bicubic với tool có gì khác nhau không? (2)
Bị block khi muốn tải file 1.08 Mb (1)
Hàm lỗi cho query - document matching (1)
Cách Save và Restore model trên Google Colaboratory (3)
Sử dụng Reinforcement learning để cải thiện 1 thuật toán Supervised Learning ? (1)
[Hỏi] Convert Keras model to Darknet (3)
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong chatbot (4)
Decision tree (Regression) và thuật toán CART (6)
[Đồ án] - [ESP8266] - [Computer Vision] - [Image Processing] (3)
English-Vietnamese translate machine dataset (1)
Công thức tính TF, IDF và TF-IDF trong sklearn (2)
Xin bộ dữ liệu Training và Testing - Phân loại văn bản tiếng Việt (4)
Hỏi về chủ đề Lifelong Machine Learning (4)
Hỏi về cách kết hợp Sentiment Analysis và Recommendation System (3)
Xin hỏi về làm suggest post (7)
Mình muốn nhờ sự giúp đỡ về đồ án nhận dạng vân tay (1)
Hỏi về cách tính đạo hàm trong LSTM (7)
[Q] Hỏi về bài toán định danh người qua giọng nói (1)