Questions


Hỏi về laptop (Mac/Window) (2)
Bài toán object detection (6)
Hàm kích hoạt trong CNN (4)
Lỗi chạy MXNet trên GPU (1)
Cách chạy GPU trên keras? (4)
Cơ hội tìm việc ML/AI cho vị trí làm việc về các sensors từ điện thoại ở Việt Nam. (2)
Reshape MFCC làm input cho 1D CNN (1)
Thắc mắc về lớp kết nối đầy đủ và giá trị accuracy (2)
Thắc mắc mô hình CNN cho phân loại văn bản (11)
Training trên Google Colab quá lâu (4)
SVD-Singular Value Decomposition rút trích đặc trưng cho văn bản (1)
Cách nhận biết mô hình overfit (3)
Giải đáp thắc mắc về NER (2)
Tìm phương pháp so sánh 2 vector khuôn mặt bằng deep learning (6)
Cải thiện chất lượng mô hình CNN (9)
Mô hình mạng thần kinh sâu hay mô hình mạng thần kinh thường (8)
Phân loại văn bản theo chủ đề (3)
Word embedding cho bài toán phân loại văn bản (13)
Tại sao phải sử dụng 1 lớp ReLU sau lớp Convolution trong CNN? (6)
[Kalapa's Credit Scoring Challenge] Xin label bộ test (2)
Nhờ hướng dẫn phân loại văn bản với tập dữ liệu Csv (1)
TF-IDF cho bài toán phân loại văn bản (3)
Tạo Data Augmentation với Functional API Model - Keras (3)
Prediction the speed of the vehicle? (2)
Hỏi về cách học Object Detection, Segmentation Images (2)
Hỏi cách train nhiều vật thể trong nhiều lần (yolov3) trên googgle colab (5)
Về vấn đề stimulate dữ liệu (1)
Hỏi về Recommendation System (4)
Về cách tiếp cận lọc comment trong post (4)
Feature Scaling trong Neural Networks (2)