Questions


Chi phí nâng chân mày bao nhiêu tiền? (1)
Quên mật khẩu nhưng không gửi về mail (1)
THAM GIA VÀ CHẠY THÍ NGHIỆM TRÊN BỘ DỮ LIỆU PHÂN LOẠI SẮC THÁI (1)
benchmark score (2)
Machine Learning và Toán Xác suất có gì khác nhau ạ (1)
Hỏi về cách install thư viện VnCoreNlp trên Google Colab để sử dụng được POS tagging (8)
Hỏi về mô hình huấn luyện phù hợp cho bài toán dự đoán điểm số học sinh (1)
VAE kết quả tệ hơn AE (4)
Áp dụng ML cho bài toán gợi ý tự động phân loại sản phẩm như thế nào? (3)
Tính toán độ tương đồng giữa 2(nhiều) node trong graph (2)
Lộ trình học Data Analyst cho người mới bắt đầu (2)
Tư vấn VinAI Research Residency (2)
Đinh dạng output bài toán Linear Regression (3)
KHông có gì nưahhghhhhhjj (1)
Mahalanobis distance (1)
Định hướng mở một open source (1)
Rút trích thông tin thẻ căn cước dùng FastCNN (1)
Tư vấn mua bộ máy tính ( 2 ) (23)
Em là người mới tham gia mong các cao nhân chỉ giáo ạ (1)
Hỏi về VinAI Residence Program (17)
unzip dataset lớn(>10gb) trên colab (1)
learning rate trong gradient descent (2)
Tạo thêm dữ liệu cho Training (2)
Tải lên mô hình tensorflow (1)
Hỏi về phân cụm văn bản bằng K-means (3)
Cách Save và Restore model trên Google Colaboratory (4)
Cách deloy models python trên windows (3)
Loại bỏ các kí tự lặp lại trong từ tiếng anh (3)
Xử lí missing labels trong bài toán Multi-task Learning (1)
Sự khác biệt giữa mạng thần kinh thông thường và mạng thần kinh sâu Deep neuron network (4)