Questions


Định hướng mở một open source (1)
Rút trích thông tin thẻ căn cước dùng FastCNN (1)
Tư vấn mua bộ máy tính ( 2 ) (23)
Em là người mới tham gia mong các cao nhân chỉ giáo ạ (1)
Hỏi về VinAI Residence Program (17)
unzip dataset lớn(>10gb) trên colab (1)
learning rate trong gradient descent (2)
Tạo thêm dữ liệu cho Training (2)
Tải lên mô hình tensorflow (1)
Hỏi về phân cụm văn bản bằng K-means (3)
Cách Save và Restore model trên Google Colaboratory (4)
Cách deloy models python trên windows (3)
Loại bỏ các kí tự lặp lại trong từ tiếng anh (3)
Xử lí missing labels trong bài toán Multi-task Learning (1)
Sự khác biệt giữa mạng thần kinh thông thường và mạng thần kinh sâu Deep neuron network (4)
Xử lý dữ liệu Biển báo giao thông (1)
weight và bias trong fully-connected layer (5)
Hỏi nguyên nhân ảnh bị nhận dạng sai (2)
Pattern Exists in Machine Learning (1)
[Q] Scaled Conjugate Gradient (1)
Lỗi khi dùng cross_val_score (3)
Face Recognition - Tìm kiếm khuôn mặt nhanh nhất (3)
Tại sao trong quá trình deconvolution lại có xuất hiện convolution (decoder nets) (1)
Hỏi về laptop (Mac/Window) (2)
Bài toán object detection (6)
Hàm kích hoạt trong CNN (4)
Lỗi chạy MXNet trên GPU (1)
Cách chạy GPU trên keras? (4)
Cơ hội tìm việc ML/AI cho vị trí làm việc về các sensors từ điện thoại ở Việt Nam. (2)
Reshape MFCC làm input cho 1D CNN (1)