Questions


Hỏi cách train nhiều vật thể trong nhiều lần (yolov3) trên googgle colab (5)
Về vấn đề stimulate dữ liệu (1)
Hỏi về Recommendation System (4)
Về cách tiếp cận lọc comment trong post (4)
Feature Scaling trong Neural Networks (2)
Xin góp ý làm bài phân biệt tuổi tác (8)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Gini train sample lên >80% sao Gini test sample lại thấp vậy ? (9)
Vấn đề tối ưu hóa kết quả dự đoán của mạng RNN+LSTM (3)
Hỏi về AI engineer tại Vin (1)
ROBOT trường học - AI (1)
Hỏi về VinAI Residence Program (13)
Out of memory trong Pytorch (7)
Cv2.imshow làm crash kernel (2)
Ước lượng tham số ban đâu cho bài toán Quadratic Regression (1)
Image fingerprinting sử dụng triplet loss (6)
Thắc mắc về KNN (1)
Hỏi về xử lý đầu vào của 1 file data lơn (10)
Ai đó có thể giúp em làm những bài tập về R này không ạ? Em xin cảm ơn :(( (4)
C++ compilation of rule '//tensorflow/core:cudnn_rnn_ops_op_lib' failed (Exit 1): python.exe failed: error executing command (4)
K-fold trong pytorch (2)
Object detection api với tensorflow 1.15 (6)
Hỏi về tìm và xử lý outliers trong dữ liệu (2)
Lộ trình học Data Analyst cho người mới bắt đầu (1)
Bài toán Similar-News (5)
Xin dataset VLSP 2019 (5)
Lộ trình tạo Deepfake (1)
Hỏi về K-fold cross validation (5)
Có những hướng đi nào cho nlp (10)
Hỏi han về triplet loss ? (9)
Hỏi xin dữ liệu VLSP 2018 (7)