Questions


Word embedding cho bài toán phân loại văn bản (13)
Tại sao phải sử dụng 1 lớp ReLU sau lớp Convolution trong CNN? (6)
[Kalapa's Credit Scoring Challenge] Xin label bộ test (2)
Nhờ hướng dẫn phân loại văn bản với tập dữ liệu Csv (1)
TF-IDF cho bài toán phân loại văn bản (3)
Tạo Data Augmentation với Functional API Model - Keras (3)
Prediction the speed of the vehicle? (2)
Hỏi về cách học Object Detection, Segmentation Images (2)
Hỏi cách train nhiều vật thể trong nhiều lần (yolov3) trên googgle colab (5)
Về vấn đề stimulate dữ liệu (1)
Hỏi về Recommendation System (4)
Về cách tiếp cận lọc comment trong post (4)
Feature Scaling trong Neural Networks (2)
Xin góp ý làm bài phân biệt tuổi tác (8)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Gini train sample lên >80% sao Gini test sample lại thấp vậy ? (9)
Vấn đề tối ưu hóa kết quả dự đoán của mạng RNN+LSTM (3)
Hỏi về AI engineer tại Vin (1)
ROBOT trường học - AI (1)
Out of memory trong Pytorch (7)
Cv2.imshow làm crash kernel (2)
Image fingerprinting sử dụng triplet loss (6)
Thắc mắc về KNN (1)
Hỏi về xử lý đầu vào của 1 file data lơn (10)
Ai đó có thể giúp em làm những bài tập về R này không ạ? Em xin cảm ơn :(( (4)
C++ compilation of rule '//tensorflow/core:cudnn_rnn_ops_op_lib' failed (Exit 1): python.exe failed: error executing command (4)
K-fold trong pytorch (2)
Object detection api với tensorflow 1.15 (6)
Hỏi về tìm và xử lý outliers trong dữ liệu (2)
Lộ trình học Data Analyst cho người mới bắt đầu (1)
Bài toán Similar-News (5)