Questions


Giới thiệu chuyên mục Questions (1)
Hỏi han về triplet loss ? (9)
Hỏi xin dữ liệu VLSP 2018 (7)
Hỏi về VinAI Residence Program (12)
Hỏi về bộ dữ liệu ảnh và caption bằng tiếng việt (Image captioning) (3)
Dự đoán kết quả model với Machine learning (2)
Image regression tìm tọa độ tâm điểm vật thể (3)
Xin tư vấn về sử dụng Neural Networks cho bài toán Nonlinear regression (2)
Tạo API cho machine learning model với Fast API (4)
Hỏi cách chia nhỏ tập dữ liệu để train (8)
Xin tư vấn cấu hình hệ thống crawler web và facebook (4)
Train yolov3 với một nhãn mới (1)
Vehicles Counting? (2)
Detect biển số an toàn giao thông (3)
Hỏi về cách tách từ Tiếng Việt của Pyvi, Underthesea (4)
Phân vân giữa con đường Research và Engineer (9)
So sánh CycleGAN, Stylegan, Style transfer (3)
Sử dụng ML/DL để giải bài toán captcha (5)
Có những hướng đi nào cho nlp (9)
Về độ đo Rouge trong Automatic Summarization (10)
Hỏi đáp về model check_point của deep learning (1)
[Các Thuật Toán Face Detection] (2)
Thắc mắc về Triplet loss (1)
Data agumentation trong fast ai (1)
Hỏi Đáp Computer Vision (1)
Khái niệm/ định nghĩa về `Aperiodicity` trong voice/speech (1)
Recomender System cho website bán hàng (1)
Tư vấn mua bộ máy tính ( 2 ) (22)
Max Flow in network (3)
[Hỏi] GPU ultilization thấp với model CNN (1)