Questions


Giới thiệu chuyên mục Questions (1)
Training data real-time (1)
[cần tư vấn] mua máy trạm - Workstation mua hay build (8)
Khái niệm về FST, WFST (1)
Cross browsers, Cross devices (1)
Lỗi "NumRowError" khi nộp bài (2)
Tách các từ trong một đoạn âm thanh (1)
Mô hình trong Speech2Text cho tiếng việt (1)
Xử lí tiếng Việt trong python (2)
Thắc mắc về Single Shot MultiBox Detector (1)
Google search hoạt động như thế nào? (4)
Transfer learning với đầu vào kích thước X*X*Y với Y>3 (4)
Hỏi về phương pháp & mô hình phân tích các thuộc tính từ chuỗi (1)
Thắc mắc về Deconvolutional layer (7)
Name_entity_recognition (2)
Cần tư vấn PC deep learning tầm 100tr (8)
Hỏi về nâng cấp cấu hình máy train DL (2)
[Laptop] Mua laptop cho sinh viên muốn học về Machine Learning (5)
Thắc mắc về pre-trained weights trong Transfer learning ? (3)
[Hỏi-Đáp] Lỗi khi sử dụng flask để deploy model (1)
Thảo luận về quá trình debug 1 mạng deep learning (8)
Release bộ kết quả sau thi (2)
Chọn bài toán cho dữ liệu (2)
Bài toán object detection (5)
[Deeplearning][GPU] Các môi trường LAB để chạy deep learning (9)
Hỏi Đáp: Việt Nam mình có nên áp dụng cái này không? (1)
Linear Regression (15)
[Cần tư vấn GPU Servers] (8)
Sử dụng thực thể định danh (named entity) để cải thiện chất lượng dịch máy (1)
Hỏi về loss function cho classification và bounding box regression cho bài toán Pedestrian Detection (1)