Questions


Giới thiệu chuyên mục Questions (1)
Detect biển số an toàn giao thông (2)
[Các Thuật Toán Face Detection] (2)
Thắc mắc về Triplet loss (1)
Data agumentation trong fast ai (1)
Hỏi Đáp Computer Vision (1)
Khái niệm/ định nghĩa về `Aperiodicity` trong voice/speech (1)
Recomender System cho website bán hàng (1)
Tư vấn mua bộ máy tính ( 2 ) (22)
Max Flow in network (3)
[Hỏi] GPU ultilization thấp với model CNN (1)
Speech : Phoneme trong tiếng việt (1)
Deploy một model ML sử dụng Flask (10)
Features dạng ma trận trong ML (4)
Có những hướng đi nào cho nlp (8)
Tạo input sau khi trích chọn đặc trưng (3)
Kernel trong CNNs lấy ở đâu ra? (4)
Cấu hình GPU Nvidia trên Ubuntu (3)
Xin review khoá học AI VTC academy (2)
Tim nguoi day machine learning va AI (1)
Tf.keras và kera cho ra kết quả rất khác nhau (1)
Vấn đề giữa loss và accuracy (2)
Cách xác định 1 pixel = ? mm trong một bức ảnh (4)
Hỏi về bộ dữ liệu ảnh và caption bằng tiếng việt (Image captioning) (1)
Machine learning cho robot (3)
Nhận biết kí tự đặc biệt (2)
Các hướng áp dụng CNN và SVM trong bài toán nhận dạng (6)
Scene text recognition (1)
[cần tư vấn] mua máy trạm - Workstation mua hay build (13)
Tensorflow Serving - Not found: Op type not registered 'GatherTree' (1)