Questions


Giới thiệu chuyên mục Questions (1)
Xin tư vấn cấu hình hệ thống crawler web và facebook (2)
Vehicles Counting? (2)
Detect biển số an toàn giao thông (3)
Hỏi về cách tách từ Tiếng Việt của Pyvi, Underthesea (4)
Phân vân giữa con đường Research và Engineer (9)
So sánh CycleGAN, Stylegan, Style transfer (3)
Sử dụng ML/DL để giải bài toán captcha (5)
Có những hướng đi nào cho nlp (9)
Về độ đo Rouge trong Automatic Summarization (10)
Hỏi đáp về model check_point của deep learning (1)
[Các Thuật Toán Face Detection] (2)
Thắc mắc về Triplet loss (1)
Data agumentation trong fast ai (1)
Hỏi Đáp Computer Vision (1)
Khái niệm/ định nghĩa về `Aperiodicity` trong voice/speech (1)
Recomender System cho website bán hàng (1)
Tư vấn mua bộ máy tính ( 2 ) (22)
Max Flow in network (3)
[Hỏi] GPU ultilization thấp với model CNN (1)
Speech : Phoneme trong tiếng việt (1)
Deploy một model ML sử dụng Flask (10)
Features dạng ma trận trong ML (4)
Tạo input sau khi trích chọn đặc trưng (3)
Kernel trong CNNs lấy ở đâu ra? (4)
Cấu hình GPU Nvidia trên Ubuntu (3)
Xin review khoá học AI VTC academy (2)
Tim nguoi day machine learning va AI (1)
Tf.keras và kera cho ra kết quả rất khác nhau (1)
Vấn đề giữa loss và accuracy (2)