Questions


Giới thiệu chuyên mục Questions (1)
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong chatbot (3)
Hỏi về nâng cấp cấu hình máy train DL (1)
Hỏi xin dữ liệu VLSP 2018 (6)
Lưu trữ file model trong thực tế - Như thế nào là hợp lý (19)
Chọn cách code nào để tạo mô hình Transfer Learning "Tốt" - keras (11)
Mô hình toán dùng phân tích hiệu quả của các khóa học training (1)
Word Spotting và Embedded Attributes trong xử lý ảnh là gì? (1)
[Q] Bài toán hồi quy nhiều đầu vào ( 2 ) (21)
Hỏi TT Doanh nghiệp ở Hà Nội (6)
Phương pháp đánh giá (2)
Hỏi han về triplet loss ? (7)
Tìm kiếm văn bản (3)
Xin bộ dữ liệu Training và Testing - Phân loại văn bản tiếng Việt (3)
Giải pháp ghép hình chụp gối đầu khi có scroolbar (3)
Thắc mắc về pre-trained weights trong Transfer learning ? (2)
Tại sao phải sử dụng 1 lớp ReLU sau lớp Convolution trong CNN? (2)
Thắc mắc về computer vision và machine learning cho robotics (1)
Nhờ mọi người giúp đỡ một chút về code python (3)
Recommend keyword cho search engine (3)
Gán nhãn data cho bài toán NER trong NLP (5)
[Cần tư vấn] RTX 2060 vs GTX 1070Ti thì con nào đáng mua hơn ? (1)
Siamese Neural Networks (2)
Hướng dẫn Tensorflow (4)
Không cần bằng dữ liệu khi train yolo ? (1)
Fine-grained method với Car Recognition? (1)
Decision tree (Regression) và thuật toán CART (3)
[Kaggle] Load lượng lớn dữ liệu (4)
Làm thế nào để lọc các bài viết có thông tin trùng nhau? (4)
#HELP Có anh chị nào đang chạy Yolov3 không ạ giúp e chạy để lấy file .weights (4)