Questions


Giới thiệu chuyên mục Questions (1)
learning rate trong gradient descent (2)
Tạo thêm dữ liệu cho Training (2)
Tại sao dữ liệu đưa vào RAM phải cùng kich thước? (1)
Tải lên mô hình tensorflow (1)
Hỏi về cách install thư viện VnCoreNlp trên Google Colab để sử dụng được POS tagging (7)
Hỏi về phân cụm văn bản bằng K-means (3)
Cách Save và Restore model trên Google Colaboratory (4)
Cách deloy models python trên windows (3)
Loại bỏ các kí tự lặp lại trong từ tiếng anh (3)
Xử lí missing labels trong bài toán Multi-task Learning (1)
Sự khác biệt giữa mạng thần kinh thông thường và mạng thần kinh sâu Deep neuron network (4)
Xử lý dữ liệu Biển báo giao thông (1)
Hỏi về VinAI Residence Program (16)
weight và bias trong fully-connected layer (5)
Hỏi nguyên nhân ảnh bị nhận dạng sai (2)
Pattern Exists in Machine Learning (1)
[Q] Scaled Conjugate Gradient (1)
Lỗi khi dùng cross_val_score (3)
Face Recognition - Tìm kiếm khuôn mặt nhanh nhất (3)
Tại sao trong quá trình deconvolution lại có xuất hiện convolution (decoder nets) (1)
Hỏi về laptop (Mac/Window) (2)
Bài toán object detection (6)
Hàm kích hoạt trong CNN (4)
Lỗi chạy MXNet trên GPU (1)
Cách chạy GPU trên keras? (4)
Cơ hội tìm việc ML/AI cho vị trí làm việc về các sensors từ điện thoại ở Việt Nam. (2)
Reshape MFCC làm input cho 1D CNN (1)
Thắc mắc về lớp kết nối đầy đủ và giá trị accuracy (2)
Thắc mắc mô hình CNN cho phân loại văn bản (11)