Questions


Giới thiệu chuyên mục Questions (1)
Đinh dạng output bài toán Linear Regression (3)
KHông có gì nưahhghhhhhjj (1)
Mahalanobis distance (1)
Tính toán độ tương đồng giữa 2(nhiều) node trong graph (1)
Định hướng mở một open source (1)
Rút trích thông tin thẻ căn cước dùng FastCNN (1)
Tư vấn mua bộ máy tính ( 2 ) (23)
Em là người mới tham gia mong các cao nhân chỉ giáo ạ (1)
Hỏi về VinAI Residence Program (17)
unzip dataset lớn(>10gb) trên colab (1)
learning rate trong gradient descent (2)
Tạo thêm dữ liệu cho Training (2)
Tại sao dữ liệu đưa vào RAM phải cùng kich thước? (1)
Tải lên mô hình tensorflow (1)
Hỏi về cách install thư viện VnCoreNlp trên Google Colab để sử dụng được POS tagging (7)
Hỏi về phân cụm văn bản bằng K-means (3)
Cách Save và Restore model trên Google Colaboratory (4)
Cách deloy models python trên windows (3)
Loại bỏ các kí tự lặp lại trong từ tiếng anh (3)
Xử lí missing labels trong bài toán Multi-task Learning (1)
Sự khác biệt giữa mạng thần kinh thông thường và mạng thần kinh sâu Deep neuron network (4)
Xử lý dữ liệu Biển báo giao thông (1)
weight và bias trong fully-connected layer (5)
Hỏi nguyên nhân ảnh bị nhận dạng sai (2)
Pattern Exists in Machine Learning (1)
[Q] Scaled Conjugate Gradient (1)
Lỗi khi dùng cross_val_score (3)
Face Recognition - Tìm kiếm khuôn mặt nhanh nhất (3)
Tại sao trong quá trình deconvolution lại có xuất hiện convolution (decoder nets) (1)