Questions


Giới thiệu chuyên mục Questions (1)
Hỏi về ký hiệu toán học trong sách Machine Learning Cơ bản (4)
Nhờ mọi người một chút về reshape numpy (5)
Gán nhãn lại dưc liệu training (2)
Dataset cho emoji recognize (3)
Việc downsample một image dùng bicubic với tool có gì khác nhau không? (2)
Bị block khi muốn tải file 1.08 Mb (1)
Hàm lỗi cho query - document matching (1)
[Hỏi đáp] Exploratory Data Analysis - Hỏi về quá trình Data Exploration và Feature Engineering (2)
Cách Save và Restore model trên Google Colaboratory (3)
Sử dụng Reinforcement learning để cải thiện 1 thuật toán Supervised Learning ? (1)
[Hỏi] Convert Keras model to Darknet (3)
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong chatbot (4)
Decision tree (Regression) và thuật toán CART (6)
[Đồ án] - [ESP8266] - [Computer Vision] - [Image Processing] (3)
English-Vietnamese translate machine dataset (1)
Công thức tính TF, IDF và TF-IDF trong sklearn (2)
[Hỏi] Cách chạy 2 models trên 2 gpus riêng biệt (1)
Xin bộ dữ liệu Training và Testing - Phân loại văn bản tiếng Việt (4)
Hỏi về chủ đề Lifelong Machine Learning (4)
Hỏi về cách kết hợp Sentiment Analysis và Recommendation System (3)
Xin hỏi về làm suggest post (7)
Mình muốn nhờ sự giúp đỡ về đồ án nhận dạng vân tay (1)
Hỏi về cách tính đạo hàm trong LSTM (7)
[Q] Hỏi về bài toán định danh người qua giọng nói (1)
Hỏi về bài toán làm mịn dữ liệu (1)
Hỏi han về triplet loss ? (8)
[Hỏi đáp] Về các thuật toán nhận dạng bộ phận của vật thể (1)
[Hỏi đáp] Train model với nhãn và dữ liệu mới (2)
Hỏi về Data augmentation (1)