NLP


Xin hỏi về sử dụng Fasttext để lấy word embeddings cho bài toán phân loại văn bản (20)
[VNLP Core] [1] Bài toán tách từ tiếng Việt - Tokenization, Word Segmentation ( 2 ) (21)
[VNLP Core] [3] Bài toán phân loại văn bản - Phân tích cảm xúc của bình luận (text classification) ( 2 ) (25)
[VNLP Core] [2] Thực hành training và sử dụng biểu diễn từ trong không gian - word embedding (5)
Phân loại họ tên , chức vụ, tên đơn vị (3)
ETNLP: A Toolkit for Extraction, Evaluation and Visualization of Pre-trained Word Embeddings (9)
Mô hình truyền thống cho Text normalization (2)
Thắc mắc về scheduled sampling (1)
Xin hỏi cách sử dụng fasttext để đưa ra từ khóa trong văn bản (5)
Chuẩn bị dataset vi.wiki vietnam cho NLP (2)
Cải thiện chất lượng audio trongText to speech (1)
Loại bỏ noise trong 1 đoạn speech audio (3)
Speaker recognition trong 1 đoạn audio (4)
Lỗi khi dùng Keras - LabelEncoder (3)
Java command failed khi sử dụng Stanford Log-linear Part-Of-Speech Tagger (1)
Lỗi RunTimeError: Expected hidden[0] size is but got (1)
Về Embedding trong tóm tắt văn bản (2)
Ý nghĩa ký hiệu ; trong xác suất (3)
Hướng đi cho bài toán xử lý nhiễu trong văn bản (3)
Cách xử lý dữ liệu tiếng Việt khi sử dụng Neural machine translation Keras (1)
Nhận diện tác giả (1)
[NLP] - Thuật toán hoặc cách phân loại câu sau khi khảo sát? (1)
Xây dựng mô hình phát hiện ngôn ngữ lập trình sử dụng Fasttext (3)
Bài Toán Spam_FIltering (16)
Tìm chiến binh tham gia vào dự án NLP (1)
[Datasets] Bộ từ điển viết tắt dành cho tiếng Việt (7)
Tìm giải pháp cho bài toán sentiments classification (13)
Khử nhiễu ảnh văn bản (2)
Hỏi đáp về xử lý ngôn ngữ nói (1)
Nhận dạng giọng nói (3)