NLP


Loại bỏ noise trong 1 đoạn speech audio (3)
Speaker recognition trong 1 đoạn audio (4)
Lỗi khi dùng Keras - LabelEncoder (3)
Java command failed khi sử dụng Stanford Log-linear Part-Of-Speech Tagger (1)
Lỗi RunTimeError: Expected hidden[0] size is but got (1)
Về Embedding trong tóm tắt văn bản (2)
Ý nghĩa ký hiệu ; trong xác suất (3)
Hướng đi cho bài toán xử lý nhiễu trong văn bản (3)
Cách xử lý dữ liệu tiếng Việt khi sử dụng Neural machine translation Keras (1)
Nhận diện tác giả (1)
Học biểu diễn ngôn ngữ cho máy tính ( 2 ) (33)
[NLP] - Thuật toán hoặc cách phân loại câu sau khi khảo sát? (1)
Xây dựng mô hình phát hiện ngôn ngữ lập trình sử dụng Fasttext (3)
Bài Toán Spam_FIltering (16)
Tìm chiến binh tham gia vào dự án NLP (1)
[Datasets] Bộ từ điển viết tắt dành cho tiếng Việt (7)
Tìm giải pháp cho bài toán sentiments classification (13)
Khử nhiễu ảnh văn bản (2)
Hỏi đáp về xử lý ngôn ngữ nói (1)
Nhận dạng giọng nói (3)
[Thắc mắc] Preprocessing text in deep learning (5)
Xin giúp đỡ improve giải pháp bài toán comment classification (5)
Bài toán phân loại văn bản (text classification) (3)
Tìm thuật toán hoặc tool training data (3)