NLP


Giới thiệu chuyên mục NLP (1)
Mô hình Sent2vec (2)
Mô hình XML-Roberta trên bài toán trả lời tự động Tiếng Việt (QA - Vietnamese Question Answering) (2)
Build vocabulary trên tập train, test hay entire data? (3)
Hỏi về cách đánh giá kết quả mô hình truy hồi thông tin (Search Engine) (2)
Ứng dụng tìm kiếm từ khoá trong văn bản tiếng Việt (10)
[HELP] Cài đặt độ đo ROUGE trên colab để đánh giá mô hình tóm tắt văn bản (2)
Học biểu diễn ngôn ngữ cho máy tính ( 2 ) (34)
Gram-CTC và CTC loss sự khác nhau? (1)
Keyword extraction cho bài toán xác định trend trên báo chí, mạng xã hội (1)
[Help] Tìm kiếm tài liệu tiếng việt theo chủ đề (3)
Hỏi đáp cách xử lý Noises trong văn bản (1)
Output của CTC loss và độ chính xác (2)
Language model sử dụng PhoBert (2)
[spell-checker] Học dữ liệu mới (2)
Chào anh em ! . Em là thành viên mới (1)
Summary for text normalization (1)
Deploy model sử dụng flask (3)
Gặp vấn đề khi install thư viện vncorenlp và môi trường sử dụng (4)
NLP là gì ? Các ứng dụng, lợi ích của NLp (2)
Hỏi về cách hoạt động của các trợ lý ảo như siri,cortana (4)
Chia sẻ python wrapper cho VnCoreNLP (3)
Cùng code lại Word2Vec (2)
[Hỏi đáp] word_tokenzie trong nltk (3)
Loss luôn trả về infinity (6)
PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese (6)
Em muốn hỏi xin bộ VLSP 2013 (1)
Repos cho Spelling correction (3)
Sự khác biệt của LSTM-CNN concatenating và LSTM-CNN Step by step (2)
[Hỏi đáp] Regex Tokenizer cho tiếng việt (15)