NLP


Giới thiệu chuyên mục NLP (1)
Chào anh em ! . Em là thành viên mới (1)
Language model sử dụng PhoBert (1)
Summary for text normalization (1)
Deploy model sử dụng flask (3)
Gặp vấn đề khi install thư viện vncorenlp và môi trường sử dụng (4)
NLP là gì ? Các ứng dụng, lợi ích của NLp (2)
Hỏi về cách hoạt động của các trợ lý ảo như siri,cortana (4)
Chia sẻ python wrapper cho VnCoreNLP (3)
Cùng code lại Word2Vec (2)
[Hỏi đáp] word_tokenzie trong nltk (3)
Loss luôn trả về infinity (6)
PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese (6)
Em muốn hỏi xin bộ VLSP 2013 (1)
Repos cho Spelling correction (3)
Sự khác biệt của LSTM-CNN concatenating và LSTM-CNN Step by step (2)
[Hỏi đáp] Regex Tokenizer cho tiếng việt (15)
Hỏi về mạng RNN (8)
[Opensource] Đọc báo: framework quét và tổng hợp từ khóa từ báo mạng tiếng Việt (10)
Xin hỏi về sử dụng Fasttext để lấy word embeddings cho bài toán phân loại văn bản (20)
[VNLP Core] [1] Bài toán tách từ tiếng Việt - Tokenization, Word Segmentation ( 2 ) (21)
[VNLP Core] [3] Bài toán phân loại văn bản - Phân tích cảm xúc của bình luận (text classification) ( 2 ) (25)
[VNLP Core] [2] Thực hành training và sử dụng biểu diễn từ trong không gian - word embedding (5)
Phân loại họ tên , chức vụ, tên đơn vị (3)
ETNLP: A Toolkit for Extraction, Evaluation and Visualization of Pre-trained Word Embeddings (9)
Mô hình truyền thống cho Text normalization (2)
Thắc mắc về scheduled sampling (1)
Xin hỏi cách sử dụng fasttext để đưa ra từ khóa trong văn bản (5)
Chuẩn bị dataset vi.wiki vietnam cho NLP (2)
Cải thiện chất lượng audio trongText to speech (1)