NLP


Giới thiệu chuyên mục NLP (1)
[HELP] Cài đặt độ đo ROUGE trên colab để đánh giá mô hình tóm tắt văn bản (2)
Học biểu diễn ngôn ngữ cho máy tính ( 2 ) (34)
Build vocabulary trên tập train, test hay entire data? (2)
Gram-CTC và CTC loss sự khác nhau? (1)
Hỏi về cách đánh giá kết quả mô hình truy hồi thông tin (Search Engine) (1)
Keyword extraction cho bài toán xác định trend trên báo chí, mạng xã hội (1)
[Help] Tìm kiếm tài liệu tiếng việt theo chủ đề (3)
Ứng dụng tìm kiếm từ khoá trong văn bản tiếng Việt (8)
Hỏi đáp cách xử lý Noises trong văn bản (1)
Output của CTC loss và độ chính xác (2)
Language model sử dụng PhoBert (2)
[spell-checker] Học dữ liệu mới (2)
Chào anh em ! . Em là thành viên mới (1)
Summary for text normalization (1)
Deploy model sử dụng flask (3)
Gặp vấn đề khi install thư viện vncorenlp và môi trường sử dụng (4)
NLP là gì ? Các ứng dụng, lợi ích của NLp (2)
Hỏi về cách hoạt động của các trợ lý ảo như siri,cortana (4)
Chia sẻ python wrapper cho VnCoreNLP (3)
Cùng code lại Word2Vec (2)
[Hỏi đáp] word_tokenzie trong nltk (3)
Loss luôn trả về infinity (6)
PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese (6)
Em muốn hỏi xin bộ VLSP 2013 (1)
Repos cho Spelling correction (3)
Sự khác biệt của LSTM-CNN concatenating và LSTM-CNN Step by step (2)
[Hỏi đáp] Regex Tokenizer cho tiếng việt (15)
Hỏi về mạng RNN (8)
[Opensource] Đọc báo: framework quét và tổng hợp từ khóa từ báo mạng tiếng Việt (10)