Math


Giới thiệu chuyên mục Math (1)
Activation function có làm NN linear? (2)
Một chút về Maximum Likelihood Estimation (MLE) (4)
Đạo hàm của hàm với đầu vào là vector (1)
RMLSE (Hỏi về Log) (3)
Math Assisgnment NEED HELP (1)
Hỏi về First - Second order method trong Optimization (4)
Khóa học xác suất (7)
Đạo hàm của hàm nhiều biến (4)
Tìm hiểu về Tích chập (Convolution) (4)
Mức độ quan trọng của Toán (5)
Covariance và Correlation (4)
Tài liệu học xử lý tín hiệu + code mẫu (1)
Tài liệu toán cho Machine Learning (3)