Data Science


About the Data Science category (1)
[AIviVN - Kalapa] Top 7 (with code) (1)
[AIviVN - Kalapa] Giải ba đồng đội (with code) (3)
Trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiến hóa (1)
Thảo luận về cơ hội Data Analytics trong Supply Chain Management (4)
Workshop: "Introduction to Data Science" (Tổng quan về Khoa học dữ liệu) (1)
[Data Science][1] A tour on now.vn (7)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 8th place solution (1)
Các thuật toán unsupervised classification cho người mới bắt đầu + chút ứng dụng thực tế (3)
Khi nào thì dùng activation ReLU, khi nào dùng tanh (1)
Share code tối ưu memory trong pandas (8)
Dự đoán lưu lượng của mạng 4G (2)
[Chia sẻ] [ZaloAI] Music Genre Classification Challenge (3)
Data Science Harvard Courses (1)
Cách sử dụng thư viện Pandas trong Python (1)
Cross-validation parameters (6)
Tree based Modeling(Phần 2) (1)
Data Scientist Resume Projects (1)
Time series Plotting (16)
LSTM cho người mới bắt đầu (3)
[Chia sẻ] Con đường học khoa học dữ liệu của một sinh viên kinh tế (3)
Phân loại khí dùng cảm biến khí kết hợp ML (12)
Customer Lifetime Value Modeling (1)
[Chia sẻ] zaloai-music (1)
Khai phá dữ liệu - Dữ liệu review của Foody (10)