Data Science


About the Data Science category (1)
Dự đoán lưu lượng của mạng 4G (2)
Share code tối ưu memory trong pandas (7)
[Chia sẻ] [ZaloAI] Music Genre Classification Challenge (3)
Các thuật toán unsupervised classification cho người mới bắt đầu + chút ứng dụng thực tế (2)
Data Science Harvard Courses (1)
Cách sử dụng thư viện Pandas trong Python (1)
[Data Science][1] A tour on now.vn (6)
Cross-validation parameters (6)
Tree based Modeling(Phần 2) (1)
Data Scientist Resume Projects (1)
Time series Plotting (16)
LSTM cho người mới bắt đầu (3)
[Chia sẻ] Con đường học khoa học dữ liệu của một sinh viên kinh tế (3)
Phân loại khí dùng cảm biến khí kết hợp ML (12)
Customer Lifetime Value Modeling (1)
[Chia sẻ] zaloai-music (1)
Khai phá dữ liệu - Dữ liệu review của Foody (10)