D2L


Giới thiệu chuyên mục D2L (1)
Hướng dẫn đóng góp vào các dự án dịch sách (2)
Không hiển thị đồ thị sau khi chạy code. [2.4.1] (1)
# Saved in the d2l package for later use (2)
Không thể sử dụng thư viện mxnet (3)
Bài tập 2 phần 8.3: Mô hình ngôn ngữ và tập dữ liệu (1)
Lỗi import Lib: from d2l import mxnet as d2l (1)
Không cài được môi trường trên window10 (5)
2.5. Tính vi phân Tự động - Mục này nói tắt quá không hiểu bản chất (2)
[Đắm mình vào học sâu] Các chương đầu tiên đã lên sóng (2)