D2L


Giới thiệu chuyên mục D2L (1)
Kiểm tra số GPU cho ra kết quả khác nhau với MXNET và Tensorflow (1)
Lỗi bản dịch bài Cài đặt (1)
https://d2l.aivivn.com/chapter_convolutional-modern/densenet_vn.html (1)
Câu hỏi về period parameter trong hàm train() của phần Gradient descent - mxnet (1)
Trị riêng của ma trận Hessian và cực trị (2)
Lỗi import Lib: from d2l import mxnet as d2l (3)
Autograd.record ở Tính vi phân tự động (1)
2.5. Tính vi phân Tự động - Mục này nói tắt quá không hiểu bản chất (3)
Không thể sử dụng thư viện mxnet (4)
Hướng dẫn đóng góp vào các dự án dịch sách (1)
Không hiển thị đồ thị sau khi chạy code. [2.4.1] (1)
# Saved in the d2l package for later use (2)
Bài tập 2 phần 8.3: Mô hình ngôn ngữ và tập dữ liệu (1)
Không cài được môi trường trên window10 (5)
[Đắm mình vào học sâu] Các chương đầu tiên đã lên sóng (2)