Computer Vision


[Kaggle][Solution for Inclusive Images Challenge] (12)
Viết engine phân loại hình ảnh bằng neural network một cách dễ dàng (Python + Tensorflow) (14)
Vấn đề download video bằng lệnh wget trong google colab (3)
Object detection Single Shot Multi Box Detector (11)
Hỏi đáp Face recognize (4)
[Tư vấn] Xin tư vấn cấu hình cho computer vision trong công nghiệp (5)
Auto Colorize GrayScale Image With Deep Learning (3)
Lời giải cho bài toán Landmark Identification Challenge (12)
Hướng dẫn cuộc thi Landmark Identification Challenge (1)
Image Classification using Convolutional Neural Networks (CNN) (1)
Focal Loss in Dense Object Detection (2)
Background Computer Vision (5)
[Xử lí ảnh] Open cv, dlib (4)
Hỏi đáp về opencv và dlib (2)
[Hỏi đáp] Face detection (7)
Việt Nam license plate (3)
Data Augmentation & Segmentation with GAN for Medical Imaging [NVIDIA+ Event Code] (5)
Xin ý kiến xử lý và traning dữ liệu từ cảm biếm IMU (3)
Hỏi về transfer learning với keras (2)
Làm thế nào để đào tạo và kiểm tra faster R-CNN trên bộ dữ liệu của tôi? (2)
Nhận diện đường tròn nằm trong hình chữ nhật (12)
Hỏi về phương pháp học xử lí ảnh (5)
Salt and Pepper Noise Reduction (4)
Reduce noise using filter (15)
Hướng giải quyết cho bài toán OCR (2)
Thị giác máy cấp thấp (Low-level Vision) (Camera Processing Pipeline) (2)
Nhận diện cử chỉ tay (4)