Computer Vision


Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) (32)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 ) (39)
Hướng đi cho bài toán xử lý ảnh (5)
Generate degrading document images (1)
Nhận diện khuôn mặt trong 1 danh sách ảnh (1)
Tensorflow Object Detection API (1)
How to setup Object Detection API on Jupyter notebook (1)
Face recognition với keras, dlib và OpenCV (1)
Xử lý dữ liệu với file h5 (1)
Weight sampling (2)
My implementation of QuickDraw - an online game developed by Google (Source code: https://github.com/vietnguyen91/QuickDraw/) (1)
Làm thế nào để lấy Data cho Face Recognition từ các bộ phim, chương trình truyền hình (6)
[Chia sẻ] Bài toán Landmark Identification từ cuộc thi Zalo AI Challenge (2)
Style Transfer (tutorial) (1)
Ai đã từng train model SSD (single shot multibox) chưa ạ ? (3)
Thuật toán Visualize Filter (tutorial) (1)
[Chia sẻ] [Kaggle] Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge 11th Solution (8)
Chia sẻ thư viện augmentation (3)
[Chia sẻ] [Kaggle] Code of Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge 11th Solution (1)
Sử dụng MobileNet trong C# với EmguCV (1)
Cách tính multibox trong SSD ? (4)
Thuật toán YOLO và YOLO2 cho Object Detect (1)
Hỏi về các phương pháp trích chọn đặc trưng và bộ phân loại? (1)
Tổng hợp các thuật toán trích chọn đặc trưng phổ biến trong xử lý ảnh? (8)
[Kaggle][Solution for Inclusive Images Challenge] (12)
Vấn đề download video bằng lệnh wget trong google colab (3)
Object detection Single Shot Multi Box Detector (11)
Hỏi đáp Face recognize (4)
[Tư vấn] Xin tư vấn cấu hình cho computer vision trong công nghiệp (5)
Auto Colorize GrayScale Image With Deep Learning (3)