Computer Vision


Xin dữ liệu CMND / thẻ căn cước (6)
Tạo Streaming URL sau khi xử lý (2)
Tổng hợp data augmentation trong thị giác máy [update 22/06/2019] (8)
Cách phát hiện mặt người từ đầu bằng deep learning (2)
[Hỏi] Object Detection: Xác định,so sánh vị trí các đối tượng (6)
Focal Loss in Dense Object Detection (3)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 (6)
Image Tagging ở social network? (1)
Hỏi về cách thức (phương pháp) tiếp cận bài toán nhận dạng và xác định đối tượng (2)
Kiến trúc các mạng CNN nổi tiếng - Phần 1 (Alex, LeNet, Inception, VGG ...) (13)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 ) (39)
Hướng đi cho bài toán xử lý ảnh (5)
Generate degrading document images (1)
Nhận diện khuôn mặt trong 1 danh sách ảnh (1)
How to setup Object Detection API on Jupyter notebook (1)
Xử lý dữ liệu với file h5 (1)
Weight sampling (2)
My implementation of QuickDraw - an online game developed by Google (Source code: https://github.com/vietnguyen91/QuickDraw/) (1)
Làm thế nào để lấy Data cho Face Recognition từ các bộ phim, chương trình truyền hình (6)
[Chia sẻ] Bài toán Landmark Identification từ cuộc thi Zalo AI Challenge (2)
Style Transfer (tutorial) (1)
Ai đã từng train model SSD (single shot multibox) chưa ạ ? (3)
Thuật toán Visualize Filter (tutorial) (1)
[Chia sẻ] [Kaggle] Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge 11th Solution (8)
Chia sẻ thư viện augmentation (3)
[Chia sẻ] [Kaggle] Code of Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge 11th Solution (1)
Sử dụng MobileNet trong C# với EmguCV (1)
Cách tính multibox trong SSD ? (4)
Thuật toán YOLO và YOLO2 cho Object Detect (1)
Hỏi về các phương pháp trích chọn đặc trưng và bộ phân loại? (1)