Computer Vision


Giới thiệu chuyên mục Computer Vision (1)
Xin dữ liệu CMND / thẻ căn cước (10)
Em cần mua máy tính để học về computer vision (2)
xin model nhận diện áo thun (1)
tăng tốc độ FPS cho việc nhận diện object bằng YOLOv3 openCV (6)
ImageDataGenerator (1)
Thảo luận về feature map trong detect object (1)
Tại sao sử dụng 1 kích thước duy nhất vào fully connected (1)
Hỏi về cách custom giá trị OKS trong bài toán pose estimation (1)
decision tree m5 (1)
Kiến trúc các mạng CNN nổi tiếng - Phần 1 (Alex, LeNet, Inception, VGG ...) (15)
Cách xử lý dataset với 3 classes (1)
Cách tìm contours cho từng đối tượng mình cần (remove các contours noise trong opencv + python) (9)
Tách đề thi từ file .doc sang excel (2)
Chống giả mạo khuôn mặt dùng raspberry pi 3 (1)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 (8)
Trích xuất vector đặc trưng của các objects trong ảnh (2)
Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) (39)
Xử lý ảnh cơ bản sử dụng OpenCV (1)
Hỏi về cách sử dụng toán tử tf.image.non_max_suppression trong Tensorflow Lite (3)
[Hỏi/Đáp] Cải thiện độ chính xác cho bài toán phân loại ảnh (7)
Làm thế nào để lấy Data cho Face Recognition từ các bộ phim, chương trình truyền hình (7)
Cách phát hiện mặt người từ đầu bằng deep learning (3)
[Hỏi/Đáp] Về vấn đề chạy real-time image classification (4)
Hỏi về bài toán logo detection (4)
Auto Colorize GrayScale Image With Deep Learning (4)
BenchMark for Deep Learnng (1)
[Hỏi/Đáp] Hướng đi cho bài toán điểm danh bằng khuôn mặt (6)
Giải pháp hệ thống cho Face Recognition applications (1)
Viết engine phân loại hình ảnh bằng neural network một cách dễ dàng (Python + Tensorflow) (16)