Computer Vision


Giới thiệu chuyên mục Computer Vision (1)
Hỏi về bài toán logo detection (4)
Xin dữ liệu CMND / thẻ căn cước (8)
Auto Colorize GrayScale Image With Deep Learning (4)
BenchMark for Deep Learnng (1)
[Hỏi/Đáp] Hướng đi cho bài toán điểm danh bằng khuôn mặt (6)
Giải pháp hệ thống cho Face Recognition applications (1)
Viết engine phân loại hình ảnh bằng neural network một cách dễ dàng (Python + Tensorflow) (16)
Hỏi đáp về thuật toán trích xuất đặc trưng của dữ liệu multimedia (1)
Transfer learning với keras (15)
[Hỏi] Làm sao để phát hiện vật thể dịch chuyển trong 2 bức ảnh có góc chụp gần giống nhau? (3)
Face recognition với keras, dlib và OpenCV (3)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 (7)
Frameworks / Tools sử dụng để nén mạng yolov3 cho Embedded devices, Edge devices. (3)
[Hỏi] bắt đầu computer vision như thế nào? (1)
[Chia sẻ] Mô hình dự đoán độ tuổi và giới tính (10)
[Hỏi]Object Detection: CenterNet - Objects as Points (4)
Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) (37)
Object detection : YOLO (19)
Kiến trúc các mạng CNN nổi tiếng - Phần 1 (Alex, LeNet, Inception, VGG ...) (14)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 3 ) (42)
Detect vùng trên thẻ căn cước (2)
[Multiple-Object Tracking] Làm thế nào để bắt đầu ? (2)
Lấy ra họa tiết chung từ các ảnh (1)
[Hỏi/Đáp] Cải thiện độ chính xác cho bài toán phân loại ảnh (6)
Phân loại biển số (1)
[Hỏi/Đáp] Về vấn đề chạy real-time image classification (3)
Style Transfer (tutorial) (3)
Image preprocessing (1)
Máy phân loại sản phẩm theo màu-Sort color machine (5)