Computer Vision


Giới thiệu chuyên mục Computer Vision (1)
Hỏi về cách thức (phương pháp) tiếp cận bài toán nhận dạng và xác định đối tượng (1)
Object detection : YOLO (14)
How to setup Object Detection API on Jupyter notebook (1)
Face recognition với keras, dlib và OpenCV (1)
Xử lý dữ liệu với file h5 (1)
Weight sampling (2)
Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) (31)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 (4)
My implementation of QuickDraw - an online game developed by Google (Source code: https://github.com/vietnguyen91/QuickDraw/) (1)
Làm thế nào để lấy Data cho Face Recognition từ các bộ phim, chương trình truyền hình (6)
[Chia sẻ] Bài toán Landmark Identification từ cuộc thi Zalo AI Challenge (2)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 ) (36)
Style Transfer (tutorial) (1)
Kiến trúc các mạng CNN nổi tiếng - Phần 1 (Alex, LeNet, Inception, VGG ...) (12)
Ai đã từng train model SSD (single shot multibox) chưa ạ ? (3)
Thuật toán Visualize Filter (tutorial) (1)
[Chia sẻ] [Kaggle] Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge 11th Solution (8)
Chia sẻ thư viện augmentation (3)
[Chia sẻ] [Kaggle] Code of Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge 11th Solution (1)
Sử dụng MobileNet trong C# với EmguCV (1)
Cách tính multibox trong SSD ? (4)
Thuật toán YOLO và YOLO2 cho Object Detect (1)
Hỏi về các phương pháp trích chọn đặc trưng và bộ phân loại? (1)
Tổng hợp các thuật toán trích chọn đặc trưng phổ biến trong xử lý ảnh? (8)
[Kaggle][Solution for Inclusive Images Challenge] (12)
Viết engine phân loại hình ảnh bằng neural network một cách dễ dàng (Python + Tensorflow) (14)
Vấn đề download video bằng lệnh wget trong google colab (3)
Object detection Single Shot Multi Box Detector (11)
Hỏi đáp Face recognize (4)