Computer Vision


Giới thiệu chuyên mục Computer Vision (1)
Xin dữ liệu CMND / thẻ căn cước (5)
Tạo Streaming URL sau khi xử lý (1)
Cách phát hiện mặt người từ đầu bằng deep learning (2)
[Hỏi] Object Detection: Xác định,so sánh vị trí các đối tượng (6)
Focal Loss in Dense Object Detection (3)
[Hỏi/Đáp] Cải thiện độ chính xác cho bài toán phân loại ảnh (4)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 (6)
Object detection : YOLO (16)
Image Tagging ở social network? (1)
Hỏi về cách thức (phương pháp) tiếp cận bài toán nhận dạng và xác định đối tượng (2)
Kiến trúc các mạng CNN nổi tiếng - Phần 1 (Alex, LeNet, Inception, VGG ...) (13)
Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) (32)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 3 ) (40)
Hướng đi cho bài toán xử lý ảnh (5)
Generate degrading document images (1)
Nhận diện khuôn mặt trong 1 danh sách ảnh (1)
Tensorflow Object Detection API (1)
Nhận diện biển số xe Việt Nam (1)
How to setup Object Detection API on Jupyter notebook (1)
Face recognition với keras, dlib và OpenCV (1)
Xử lý dữ liệu với file h5 (1)
Weight sampling (2)
My implementation of QuickDraw - an online game developed by Google (Source code: https://github.com/vietnguyen91/QuickDraw/) (1)
Làm thế nào để lấy Data cho Face Recognition từ các bộ phim, chương trình truyền hình (6)
[Chia sẻ] Bài toán Landmark Identification từ cuộc thi Zalo AI Challenge (2)
Style Transfer (tutorial) (1)
Ai đã từng train model SSD (single shot multibox) chưa ạ ? (3)
Thuật toán Visualize Filter (tutorial) (1)
[Chia sẻ] [Kaggle] Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge 11th Solution (8)