Computer Vision


Giới thiệu chuyên mục Computer Vision (1)
My implementation of QuickDraw - an online game developed by Google (Source code: https://github.com/vietnguyen91/QuickDraw/) (1)
Làm thế nào để lấy Data cho Face Recognition từ các bộ phim, chương trình truyền hình (6)
[Chia sẻ] Bài toán Landmark Identification từ cuộc thi Zalo AI Challenge (2)
Object detection : YOLO (7)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 ) (36)
Style Transfer (tutorial) (1)
Kiến trúc các mạng CNN nổi tiếng - Phần 1 (Alex, LeNet, Inception, VGG ...) (12)
Ai đã từng train model SSD (single shot multibox) chưa ạ ? (3)
Thuật toán Visualize Filter (tutorial) (1)
[Chia sẻ] [Kaggle] Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge 11th Solution (8)
Chia sẻ thư viện augmentation (3)
[Chia sẻ] [Kaggle] Code of Quick, Draw! Doodle Recognition Challenge 11th Solution (1)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 (1)
Sử dụng MobileNet trong C# với EmguCV (1)
Cách tính multibox trong SSD ? (4)
Thuật toán YOLO và YOLO2 cho Object Detect (1)
Hỏi về các phương pháp trích chọn đặc trưng và bộ phân loại? (1)
Tổng hợp các thuật toán trích chọn đặc trưng phổ biến trong xử lý ảnh? (8)
[Kaggle][Solution for Inclusive Images Challenge] (12)
Viết engine phân loại hình ảnh bằng neural network một cách dễ dàng (Python + Tensorflow) (14)
Vấn đề download video bằng lệnh wget trong google colab (3)
Object detection Single Shot Multi Box Detector (11)
Hỏi đáp Face recognize (4)
[Tư vấn] Xin tư vấn cấu hình cho computer vision trong công nghiệp (5)
Auto Colorize GrayScale Image With Deep Learning (3)
Lời giải cho bài toán Landmark Identification Challenge (12)
Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) (30)
Hướng dẫn cuộc thi Landmark Identification Challenge (1)
Image Classification using Convolutional Neural Networks (CNN) (1)