AIviVN


Cách tạo Word2Vec cho competition (2)
Khai báo pretrained models cho 'Nhận diện người nổi tiếng' ( 2 ) (38)
SVM model cho phân loại sắc thái bình luận (3rd place solution) (8)
Hướng dẫn tham gia cuộc thi tại AIviVN (4)
Thắc mắc về luật của các cuộc thi (5)
Tổng kết cuộc thi 'Phân loại sắc thái bình luận' (1)
Chia sẻ model Sentiment Analysis - AIVIVN.COM TOP 5 (1)
1st place solution - Phân loại sắc thái bình luận (1)
Feature Engineering, Stacking và Ensemble cho cuộc thi Phân loại sắc thái bình luận (9)
Cách cập nhật ảnh đại diện trên Aivivn (1)
Chia sẻ ideas cho cuộc thi Phân loại sắc thái bình luận (1)
Baseline cho Contest_1 (1)
Cách sử dụng Google Colab cho competition (1)