AIviVN


Hỏi về trường dữ liệu FIELD_40 của Kalapa (2)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Chia sẻ mô hình để nhận ngay áo thun (1)
[AIVIVN - Kalapa's Credit Scoring Challenge] Baseline Model with LogisticRegression (1)
[AIVIVN-Face Recognition] 3nd solution (18)
Nhận diện người nổi tiếng (11)
SVM model cho phân loại sắc thái bình luận (3rd place solution) (9)
Hướng dẫn tham gia cuộc thi tại AIviVN (6)
[VLSP2019-HSD Task] Announcements for the HateSpeechDetection challenge (3)
AIviVN 8 - VLSP-SHARED Task: Hate Speech Detection on Social Networks (5)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 1st place solution (7)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 3rd place solution (1)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 2nd place solution (2)
Lỗi khi nộp bài (6)
[AIviVN_bandwidth_prediction] Baseline with moving average (1)
AIviVN 5 -- Dự đoán lưu lượng server 2 (1)
[AIviVN-ServerPrediction] 1st place solution (4)
Tổng kết cuộc thi “Dự đoán lưu lượng server" trên AIviVN (1)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 7th place solution - NN (1)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 3rd place solution (2)
Về việc sử dụng data ngoài (External Data) (3)
Làm sao để tạo đúng cột label cho file nộp bài (2)
AIVN bài 4 - Hỏi rõ thêm về cách tính điểm MAPE của cuộc thi (2)
Hàm phụ trợ sinh file kết quả không khớp với dữ liệu (2)
AIviVN 4 -- Dự đoán lưu lượng server (1)
Có thể lấy thêm data ngoài để train không? (2)
AIviVN 3 -- Thêm dấu tiếng Việt (5)
Dữ liệu train và test khá nhiều lỗi (2)
Tổng kết cuộc thi 'Nhận diện người nổi tiếng' trên AIviVN (5)
Mô hình ensemble đơn giản cho phân loại sắc thái bình luận (7th place solution) (5)
[AIVIVN-Face Recognition] 4th solution (3)