AIviVN


Dữ liệu train và test khá nhiều lỗi (2)
Nhận diện người nổi tiếng (10)
Tổng kết cuộc thi 'Nhận diện người nổi tiếng' trên AIviVN (5)
Mô hình ensemble đơn giản cho phân loại sắc thái bình luận (7th place solution) (5)
[AIVIVN-Face Recognition] 4th solution (3)
Cách tạo Word2Vec cho competition (2)
Khai báo pretrained models cho 'Nhận diện người nổi tiếng' ( 2 ) (38)
Thắc mắc về luật của các cuộc thi (5)
Tổng kết cuộc thi 'Phân loại sắc thái bình luận' (1)
Chia sẻ model Sentiment Analysis - AIVIVN.COM TOP 5 (1)
1st place solution - Phân loại sắc thái bình luận (1)
Feature Engineering, Stacking và Ensemble cho cuộc thi Phân loại sắc thái bình luận (9)
Cách cập nhật ảnh đại diện trên Aivivn (1)
Chia sẻ ideas cho cuộc thi Phân loại sắc thái bình luận (1)
Baseline cho Contest_1 (1)
Cách sử dụng Google Colab cho competition (1)