AIviVN


Giới thiệu trang web AIviVN (3)
[AIviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 1st place solution (18)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] #15 Solution (27/02) , 0.296 Gini Score (10)
Format Submit để tính Public Score Kalapa (2)
Kalapa’s Credit Scoring Challenge - #13 Solution (02/02) , 0.2729 Gini Score (10)
Kalapa's Credit Scoring Challenge - #17 Solution (21/01) , 0.22737 Gini Score (12)
Kalapa’s Credit Scoring Challenge - một vài ý kiến đóng góp (5)
[AIviVN] Trao giải "Dự đoán lưu lượng server 2" (3)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Probability của dự đoán (1)
[AIVIVN - Kalapa's Credit Scoring Challenge] AutoML của Google liệu có tốt hơn người? (0.2025 LB) (11)
Kalapa’s Credit Scoring Challenge - Có ai giống e không ? (2)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 2nd place solution (3)
[AIviVN - Kalapa] Giải đồng đội (2)
Giới thiệu cuộc thi Kalapa’s Credit Scoring Challenge ( 2 3 ) (43)
Hỏi về trường dữ liệu FIELD_40 của Kalapa (2)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Chia sẻ mô hình để nhận ngay áo thun (1)
[AIVIVN - Kalapa's Credit Scoring Challenge] Baseline Model with LogisticRegression (1)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Metric Gini coefficient được tính theo công thức nào? (2)
[AIVIVN-Face Recognition] 3nd solution (18)
Nhận diện người nổi tiếng (11)
SVM model cho phân loại sắc thái bình luận (3rd place solution) (9)
[AIVIVN-Face Recognition] 1st solution ( 2 ) (32)
[AiviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 2nd place solution (4)
[VLSP2019-HSD Task] Register for using pre-trained embeddings (18)
Hướng dẫn tham gia cuộc thi tại AIviVN (6)
[VLSP2019-HSD Task] Announcements for the HateSpeechDetection challenge (3)
[VLSP2019-HSD Task] Thảo luận cho challenge HateSpeechDetection (10)
AIviVN 8 - VLSP-SHARED Task: Hate Speech Detection on Social Networks (5)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 1st place solution (7)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 3rd place solution (1)