AIviVN


Giới thiệu trang web AIviVN (3)
AIviVN 5 -- Dự đoán lưu lượng server 2 (1)
[AIviVN-ServerPrediction] 1st place solution (4)
Tổng kết cuộc thi “Dự đoán lưu lượng server" trên AIviVN (1)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 7th place solution - NN (1)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 3rd place solution (2)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 2nd place solution (1)
Lỗi khi nộp bài (5)
[AIVIVN-Face Recognition] 1st solution ( 2 ) (26)
Về việc sử dụng data ngoài (External Data) (3)
Làm sao để tạo đúng cột label cho file nộp bài (2)
AIVN bài 4 - Hỏi rõ thêm về cách tính điểm MAPE của cuộc thi (2)
Hàm phụ trợ sinh file kết quả không khớp với dữ liệu (2)
[AIVIVN-Face Recognition] 2nd solution (3)
AIviVN 4 -- Dự đoán lưu lượng server (1)
Có thể lấy thêm data ngoài để train không? (2)
AIviVN 3 -- Thêm dấu tiếng Việt (5)
Dữ liệu train và test khá nhiều lỗi (2)
Nhận diện người nổi tiếng (10)
[AIVIVN-Face Recognition] 3nd solution (12)
Tổng kết cuộc thi 'Nhận diện người nổi tiếng' trên AIviVN (5)
Mô hình ensemble đơn giản cho phân loại sắc thái bình luận (7th place solution) (5)
[AIVIVN-Face Recognition] 4th solution (3)
Cách tạo Word2Vec cho competition (2)
Khai báo pretrained models cho 'Nhận diện người nổi tiếng' ( 2 ) (38)
SVM model cho phân loại sắc thái bình luận (3rd place solution) (8)
Hướng dẫn tham gia cuộc thi tại AIviVN (4)
Thắc mắc về luật của các cuộc thi (5)
Tổng kết cuộc thi 'Phân loại sắc thái bình luận' (1)
Chia sẻ model Sentiment Analysis - AIVIVN.COM TOP 5 (1)