AIviVN


Giới thiệu trang web AIviVN (3)
Giới thiệu cuộc thi Kalapa’s Credit Scoring Challenge ( 2 ) (29)
[AIVIVN - Kalapa's Credit Scoring Challenge] Baseline Model with LogisticRegression (1)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Metric Gini coefficient được tính theo công thức nào? (2)
[AIVIVN-Face Recognition] 3nd solution (18)
[AIviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 1st place solution (16)
Nhận diện người nổi tiếng (11)
SVM model cho phân loại sắc thái bình luận (3rd place solution) (9)
[AIVIVN-Face Recognition] 1st solution ( 2 ) (32)
[AiviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 2nd place solution (4)
[VLSP2019-HSD Task] Register for using pre-trained embeddings (18)
Hướng dẫn tham gia cuộc thi tại AIviVN (6)
[VLSP2019-HSD Task] Announcements for the HateSpeechDetection challenge (3)
[VLSP2019-HSD Task] Thảo luận cho challenge HateSpeechDetection (10)
AIviVN 8 - VLSP-SHARED Task: Hate Speech Detection on Social Networks (5)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 1st place solution (7)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 3rd place solution (1)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 2nd place solution (2)
Lỗi khi nộp bài (6)
[AIviVN_bandwidth_prediction] Baseline with moving average (1)
AIviVN 5 -- Dự đoán lưu lượng server 2 (1)
[AIviVN-ServerPrediction] 1st place solution (4)
Tổng kết cuộc thi “Dự đoán lưu lượng server" trên AIviVN (1)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 7th place solution - NN (1)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 3rd place solution (2)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 2nd place solution (1)
Về việc sử dụng data ngoài (External Data) (3)
Làm sao để tạo đúng cột label cho file nộp bài (2)
AIVN bài 4 - Hỏi rõ thêm về cách tính điểm MAPE của cuộc thi (2)
Hàm phụ trợ sinh file kết quả không khớp với dữ liệu (2)