AIviVN


Giới thiệu trang web AIviVN (3)
Baseline cho Contest_1 (1)
Hướng dẫn tham gia cuộc thi tại AIviVN (1)
Cách sử dụng Google Colab cho competition (1)
Cách tạo Word2Vec cho competition (2)